مقالات

سنسورهای اثرهال

Allegro_3503 سنسورهای اثرهال بر حسب تغییرات میدان مغناطیسی از خود عکس العمل الکتریکی نشان میدهد ،این سنسورها به دو روش نیمه هادی و...